Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene Voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1-1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van ‘t Zinkhuysje. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen      op de internetsite van 't Zinkhuysje . 

1-2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met leverings-en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. ‘t Zinkhuysje behoud zich het               recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1-3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door ‘t Zinkhuysje erkend

1-4 ‘t Zinkhuysje garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2-1 Levering vindt zodra betaling binnen is, dan wordt er begonnen aan het maken van het bestelde product, doordat het allemaal handwerk is kan de             levertijd oplopen van binnen 5 werkdagen tot 30 dagen.

2-2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal ‘t Zinkhuysje bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.  Indien dit niet mogelijk is                 (doordat het bestelde niet meer leverbaar is), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden             uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder         kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2-3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3-1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3-2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Zichttermijn / Herroepingsrecht
4-1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (art. 7:5 BW) , heeft de afnemer het recht (een deel van)       de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de             bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan ‘t Zinkhuysje heeft teruggezonden, is de           koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan op terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk         melding te maken bij margret@zinkhuysje.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel         van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de orginele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende           documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt           het recht op ontbinding in de zin van dit lid. met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt ‘t Zinkhuysje er zorg voor dat binnen 30         dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt                     terugbetaald.

      Met uitzondering van de eigen tekst tekstborden, deze zijn doorgaans zeer persoonlijk en dus niet meer te verkopen door ons.

4-2 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer
5-1 Indien u een bestelling plaatst bij ‘t Zinkhuysje, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van ‘t Zinkhuysje. ‘t Zinkhuysje houdt zich       aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5-2 ‘t Zinkhuysje respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke             gegevens.

6. Garantie
6-1 ‘t Zinkhuysje geeft garantie het eerste jaar na aankoop op het verkleuren en loslaten van de letters. 

7. Aanbiedingen

7-1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend , tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7-2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt ‘t Zinkhuysje zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3                     werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7-3 Mondelinge toezeggingen verbinden ‘t Zinkhuysje slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7-4 Aanbiedingen van ‘t Zinkhuysje gelden niet voor nabestellingen.

7-5 ‘t Zinkhuysje kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel         daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7-6 Aanvullingen , wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. overeenkomst
8-1 ‘t Zinkhuysje behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren           onder de voorwaarde dat de verzending geschied  na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en Specificaties;
9-1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.: o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de                         internetsite van ‘t Zinkhuysje gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9-2 Zonder uitdrukkelijke / schriftelijke toestemming van ‘t Zinkhuysje mogen afbeeldingen / teksten niet gebruikt worden. 

10. Overmacht
10-1 ‘t Zinkhuysje is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10-2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.             vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of         wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer,                     nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘t Zinkhuysje alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of                             transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10-3 ‘t Zinkhuysje behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst               geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In           geen geval is ’t Zinkhuysje gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10-4 Indien ‘t Zinkhuysje bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar                         verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze             factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde           heeft.

11. Aansprakelijkheid
11-1 ‘t Zinkhuysje is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.               Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12-1 Eigendom van alle door ‘t Zinkhuysje aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij ‘t Zinkhuysje zolang de afnemer de vorderingen van ‘t             Zinkhuysje uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of         nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van ’t                 Zinkhuysje wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake             van boeten, renten en kosten, een en ander bedoeld in art. 3:92 BW.

12-2 De door ‘t Zinkhuysje geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale                                     bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12-3 de afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12-4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ‘t Zinkhuysje of een door ‘t Zinkhuysje aan te stellen derde om, in             alle gevallen waarin ‘t Zinkhuysje haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen                     bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12-5 indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de                   afnemer verplicht ’t Zinkhuysje zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12-6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en                 waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan PonyPaard.

13. Toepasselijk recht 
13-1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.